Avner Shahaf, Franz Koch, Vyacheslav Sachkov, Konstantin Ovchinnikov, Jerzy Palacz